Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Wil u een taalvraag over het Nederlands stellen, bijvoorbeeld over spelling, grammatica of woordgebruik, maak dan gebruik van het vragenformulier op deze website..

Hieronder vindt u beschrijvingen en adressen van instanties in Nederland en Vlaanderen die zich bezighouden met taaladvies.


1. Taaladviesdiensten

3. Beleidsinstanties

1. Taaladviesdiensten

Genootschap Onze Taal
Het Genootschap Onze Taal is een vereniging die op 16 mei 1931 in Amsterdam werd opgericht. Aanleiding daartoe vormde de grote bezorgdheid over de toenemende stroom van germanismen die het Nederlands dreigde te 'verontreinigen'. Inmiddels heeft de belangstelling van het genootschap zich verbreed van purisme tot taalzorg en taalvoorlichting in het algemeen, en telt de vereniging 33.000 leden. Het genootschap heeft als doelstelling 'het verantwoorde gebruik van de Nederlandse taal te bevorderen en aan hen die haar gebruiken meer begrip en kennis daarvan bij te brengen'.

De belangrijkste activiteit van het genootschap is de uitgave van het maandblad Onze Taal, dat de geïnteresseerde leek inzicht wil geven in alle aspecten van (de Nederlandse) taal. Het tijdschrift richt zich allereerst op de gebruiker van het Nederlands en niet alleen op neerlandici en taalkundigen.

De Taaladviesdienst van Onze Taal beantwoordt jaarlijks meer dan tienduizend telefonisch of schriftelijk gestelde taalvragen van particulieren en bedrijven. Voor het corrigeren of herschrijven van teksten rekent de Taaladviesdienst een uurtarief.

Tweejaarlijks organiseert het genootschap een congres over onderwerpen als de kansen van het Nederlands in een verenigd Europa, het onderwijs Nederlands, taal en media, naamkunde, taal in het bedrijfsleven enzovoort.

Het adres van het Genootschap Onze Taal is:
Raamweg 1a
NL-2596 HL Den Haag
Tel.: +31 70 356 12 20
Fax: +31 70 392 49 08
E-mail: onzetaal@onzetaal.nl
Internet: http://www.onzetaal.nl
Taaladviesdienst:
Tel.: 0900 - 345 45 85 (€ 0,90 per minuut, alleen bereikbaar vanuit Nederland)
E-mail: taaladvies@onzetaal.nl

De Taaladviesdienst van Onze Taal is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.30-12.30 uur.

Taaltelefoon
De Taaltelefoon is de openbare taaladviesdienst van de Vlaamse overheid. De Taaltelefoon verstrekt taaladvies aan de burger en verspreidt informatie over taalaangelegenheden in het kader van de preventieve taalzorg, bijvoorbeeld door middel van een eigen website en voorlichtingsacties.

Door het decreet van 3 februari 1998 behoort het tot de opdracht van de Vlaamse overheid een dienst voor taaladvies te organiseren. Deze dienst moet de burger op een systematische, efficiënte en klantgerichte wijze taaladvies verstrekken.

De Taaltelefoon wordt verzorgd door de dienst Taaladvies van het Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid. Deze dienst verleent zowel advies aan de burger als advies aan de diensten van de Vlaamse overheid.

Voor het interne taaladvies verzorgt de dienst Taaladvies de verplichte tekstrevisie bij de Vlaamse regelgeving. Dat wil zeggen dat de medewerkers over de decreten en besluiten van de Vlaamse overheid taalkundig advies geven. Daarnaast brengt de dienst intern richtlijnen uit in het kader van de preventieve taalzorg. De medewerkers begeleiden ambtenaren bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke overheidsformulieren. Op verzoek reviseren ze ook teksten van de Vlaamse overheid die voor een groter publiek bestemd zijn.

Het adres van de Taaltelefoon is:
Taaltelefoon - Kamer 6A10
Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
Boudewijnlaan 30 bus 20
B-1000 Brussel
Tel.: + 32 078 15 20 25
Fax: + 02 553 56 52
E-mail: taaltelefoon@vlaanderen.be
Internet: http://www.vlaanderen.be/taaltelefoon

De Taaltelefoon is elke werkdag bereikbaar van 09.00-12.00 uur en op schoolwoensdagen ook van 14.00-16.00 uur.

2. Normalisatie-instituten

Bureau voor Normalisatie - NBN
Birminghamstraat 131
B-1000 Brussel
Tel.: + 32 2 738 01 11
Fax: + 32 2 733 42 64
E-mail: info@nbn.be
Internet: http://www.nbn.be

Nederlands Normalisatie-instituut

Bezoekadres:
Vlinderweg 6
NL-2623 AX Delft

Postadres:
Postbus 5059
NL-2600 GB Delft

Tel.: +31 15 269 03 90
Fax: +31 15 269 01 90
E-mail: info@nen.nl
Internet: http://www.nen.nl

3. Beleidsinstanties

Nederlandse Taalunie
In de Nederlandse Taalunie voeren de Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse overheid gezamenlijk beleid op het gebied van de Nederlandse taal, onderwijs en letteren. De Taalunie ziet het als haar opdracht om ervoor te zorgen dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een doeltreffende en creatieve manier kunnen gebruiken.

Het Comité van Ministers, bestaande uit de Nederlandse en Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur en een vertegenwoordiger namens de Republiek Suriname, beslist over het beleid. Er is een Interparlementaire Commissie waarin leden van het Nederlandse en Vlaamse parlement zitting hebben. Zij controleren het beleid. De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren adviseert over het beleid. Hierin zitten deskundigen uit de wereld van onderwijs, wetenschap, letteren en media. De medewerkers van het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie bereiden het beleid voor en voeren het uit.

Het adres van het Algemeen Secretariaat van de Nederlandse Taalunie is:
Paleisstraat 9
Postbus 10595
NL-2501 HN Den Haag
Tel.: +31 70 346 95 48
Fax: +31 70 365 98 18
E-mail: info@taalunie.org
Internet: http://www.taalunieversum.org