Gezocht in woordenlijst.org

(officiële spelling)
Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Gezocht naar jaren zestig

102 resultaten.

Zestiger jaren / de jaren zestig
Wat is correct: de zestiger jaren of de jaren zestig? Zowel de zestiger jaren als de jaren zestig is correct. Als aanduiding van een decennium kan zowel de jaren twintig, de jaren dertig, enzovoort ge...

Begin de jaren zeventig / begin jaren zeventig
Wat is correct: Begin jaren zeventig of begin de jaren zeventig? Standaardtaal is begin jaren zeventig of in het begin van de jaren zeventig. Begin de jaren zeventig komt geregeld voor in België, ma...

Jaren '30 / jaren 30
Wat is de correcte schrijfwijze als je jaren dertig in cijfers schrijft: de jaren '30 of de jaren 30? De jaren 30 en de jaren '30 zijn allebei correct als er na 30 geen van-bepaling volgt die een eeuw...

Midden (als voorzetsel)
Is midden de bloemen correct? Nee, midden de bloemen is geen standaardtaal. Wel standaardtaal zijn te midden van de bloemen of midden in/tussen de bloemen. In de standaardtaal kan midden bijwoorde...

In het begin van dit jaar / begin dit jaar
Wat is correct: In het begin van dit jaar zijn we met vakantie geweest of Begin dit jaar zijn we met vakantie geweest? Zowel in het begin van dit jaar als begin dit jaar is correct. Begin en eind (of...

Jaren 1990 / jaren negentig van de twintigste eeuw
Kun je in een tekst over de jaren 1990-1999 schrijven in de jaren 1990, of heeft in de jaren negentig van de twintigste eeuw de voorkeur? Omschrijvingen als de jaren negentig van de twintigste eeuw zi...

Jaar / jaren (enkelvoud of meervoud na telwoord?)
Wat is juist: Ze is vijf jaar ouder dan haar zus of Ze is vijf jaren ouder dan haar zus? Correct is: Ze is vijf jaar ouder dan haar zus. Het telwoord jaar blijft na (gehele) getallen gewoonlijk in het...

Zestig, zeventig (uitspraak)
Wordt de z in zestig en zeventig als een [z] of als een [s] uitgesproken? In de standaarduitspraak klinkt de z van zestig en zeventig als een [s]. De klank [z] wordt stemhebbend genoemd, de klank ...

Literatuurlijsten (algemeen)
Inleiding Terminologie Rangschikking Alfabetiseren Algemene opbouw:           Beschrijving van boeken           Beschrijving van artikels uit boeken of tijdschriften           Beschrijving va...

Beide / beiden (verwijzing naar rechtspersonen)
Is beide of beiden correct in een verwijzing naar rechtspersonen: De bv en de nv zijn beide / beiden goed verzekerd? Correct is: De bv en de nv zijn beide goed verzekerd. De algemene regel is dat ...

Bijkomen / verdikken / aankomen
Wat is correct: Door al dat snoepen is hij verdikt, Door al dat snoepen is hij bijgekomen of Door al dat snoepen is hij aangekomen? Bijkomen en verdikken zijn standaardtaal in België. Aankomen is st...

Doorheen het jaar / door het jaar heen / tijdens het jaar
Is doorheen in de betekenis 'in de loop van, tijdens', zoals in We willen doorheen het jaar verschillende evenementen organiseren, correct? Het is onduidelijk of we doorheen als voorzetsel, met de b...

Nadien / daarna
Is nadien correct gebruikt in de volgende zin: Volgende week reist hij naar Straatsburg, en nadien waarschijnlijk richting Taiwan? Ja, het gebruik van nadien voor de beschrijving van een situatie in d...

Op / in de bus
Wat is het juiste voorzetsel in de volgende zin: We zaten gisteravond helemaal alleen in de bus of We zaten gisteravond helemaal alleen op de bus? In de bus is standaardtaal in het hele taalgebied. ...

Opzet (de / het)
Is het de opzet of het opzet? Beide zijn mogelijk. In Nederland wordt meestal de opzet gebruikt, in België het opzet. In de betekenis 'negatieve intentie, opzettelijkheid' is in Nederland zowel de opz...

Paar, onpaar / even, oneven
Zeg je pare en onpare of even en oneven in de zin: Op pare/even dagen rijd ik met de Porsche, op onpare/oneven met de Mercedes? Even en oneven zijn standaardtaal in het hele taalgebied. Paar en onp...

Pensioen (op / met -)
Wat is correct: op pensioen zijn/gaan of met pensioen zijn/gaan? Met pensioen zijn en met pensioen gaan zijn standaardtaal in het hele taalgebied. Het is onduidelijk of op pensioen zijn en op pensioen...

Procent (tien - werkt / werken in deeltijd)
Wat is correct: Tien procent werkt in deeltijd of Tien procent werken in deeltijd? Correct is: Tien procent werkt in deeltijd. De persoonsvorm van een zin congrueert normaal gesproken in getal en per...

Procent / procentpunt
Wat is het verschil tussen procent en procentpunt? Een procent is een honderdste deel van iets, bijvoorbeeld: drie procent van tweehonderd is zes. Een procent is dus relatief. Een procentpunt is ee...

Vernoemd / genoemd (in een zaak)
Wat is correct: Hij is al verschillende keren vernoemd in die fraudezaak of Hij is al verschillende keren genoemd in die fraudezaak? Vernoemen, in de betekenis 'noemen, vermelden', is standaardtaal ...

Wijzigen: de situatie wijzigt
Is de zin De situatie wijzigt correct? De situatie wijzigt is correct. Wijzigen kan op verschillende manieren gebruikt worden. Als overgankelijk werkwoord (met lijdend voorwerp) betekent het 'ander...

Vijfdagenweek / vijfdaagse werkweek
Is vijfdagenweek in de betekenis 'werkweek van vijf dagen' correct? Ja, vijfdagenweek is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is vijfdaagse werkweek. In de standaardtaal in h...

Verjaren / jarig zijn
Is verjaren correct gebruikt in de volgende zin: Olivia verjaart in april? Ja, verjaren in de betekenis 'jarig zijn, zijn verjaardag vieren' is standaardtaal. In België wordt verjaren in deze betekeni...

Openhouden / houden / hebben (een winkel -)
Is een winkel openhouden in de betekenis van 'een winkel houden' correct? Ja, een winkel openhouden is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn een winkel houden of een win...

Sinds drie dagen
Is naast sinds maandag ook sinds drie dagen correct? Ja, sinds drie dagen is standaardtaal. Sinds kan zowel met het startpunt van een periode (sinds maandag) als met de periode zelf (sinds drie dage...

Verwijzingsproblemen met voornaamwoorden van de derde persoon enkelvoud (algemeen)
Inleiding Verwijzen naar de-woorden Verwijzen naar het-woorden      a. Persoonsaanduidingen      b. Diernamen      c. Zaaknamen Inleiding Top Bij het verwijzen naar...

Abstractie maken van / buiten beschouwing laten / niet in aanmerking nemen
Is abstractie maken van correct? Ja, de uitdrukking abstractie maken van is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn buiten beschouwing laten en niet in aanmerking nemen. ...

Afwillen / af willen
Schrijf je af willen of afwillen in Het is duidelijk dat ze af( )willen van die rommel? Af willen is correct: Het is duidelijk dat ze af willen van die rommel. Bij scheidbaar samengestelde werkwoorden...

Beteugelen / strafbaar stellen
Betekenen beteugelen en strafbaar stellen hetzelfde? Nee, beteugelen betekent in de standaardtaal 'bedwingen'. In België wordt beteugelen soms gebruikt als synoniem van strafbaar stellen, strafbaar ...

Bezig zijn / aan de gang zijn
Is bezig correct in de volgende zin: Het onderzoek naar de oorzaak van de vliegtuigcrash is nog altijd bezig? Ja, in de standaardtaal kan men zeggen dat een onderzoek bezig is. Synoniemen zijn gaande ...

Communiceren naar / aan
Wat is correct: De club moet de nieuwe regels duidelijk communiceren naar de leden of De club moet de nieuwe regels duidelijk communiceren aan de leden? Zowel iets communiceren aan iemand als iets c...

Continent (op / in het -)
Met welk voorzetsel combineer je continent: is het op het continent of in het continent? De gebruikelijkste combinatie is op het continent. In bepaalde gevallen is de combinatie in het continent den...

Directleidinggevende / direct leidinggevende
Wat is correct: een directleidinggevende of een direct leidinggevende? Correct is: een direct leidinggevende. In de combinatie direct leiding geven (aan) is direct een bijwoord bij leiding geven. (1)...

Effectieven / personeelssterkte, personeelsbestand
Is effectieven in de betekenis 'aantal personeelsleden' correct? Nee, effectieven wordt in die betekenis weleens in België gebruikt, maar het is er geen standaardtaal. Standaardtaal zijn naargelang ...

Enigste / enige
Is enigste een correcte variant van enige in Dat is mijn enigste/enige kans? Nee, enigste is geen standaardtaal. Correct is: Dat is mijn enige kans. Het bijvoeglijk naamwoord enig(e) betekent 'waarvan...

Enkelvoudsvorm / meervoudsvorm bij hoeveelheidsaanduidende zelfstandige naamwoorden (algemeen)
Na een bepaald hoofdtelwoord (behalve beide), na hoeveel, zoveel en een paar staan zelfstandige naamwoorden die een hoeveelheid aanduiden (bijvoorbeeld een maat, inhoud, gewicht, munt) en de woorden m...

Friesland / Fryslân
Wat is correct: Friesland of Fryslân? Zowel Friesland als Fryslân is correct als aanduiding van de Nederlandse provincie. Fryslân wordt aangeraden als sprake is van de provincie als staatkundige een...

Frigobox / koelbox
Is frigobox correct? Het is onduidelijk of we frigobox wel of niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval koelbox. Frigobox wordt in Be...

Frikandel / frikadel
Is de juiste vorm frikadel of frikandel? Welke vorm juist is, hangt af van wat bedoeld wordt. Een frikadel is een gehaktbal die vooral in België gegeten wordt. Een frikandel is behalve in Belgische ...

Fysisch / fysiek
Betekenen fysisch en fysiek hetzelfde? Nee, fysisch betekent 'betrekking hebbend op de natuur' of 'natuurkundig', fysiek betekent 'betrekking hebbend op de stoffelijke natuur' of 'betrekking hebbend...

Geboren in Gent, heeft deze tenor ...
Is de volgende zin correct: Geboren op 10 december 1920 in Gent, heeft deze tenor een indrukwekkende carrière opgebouwd? Strikt genomen niet. Hoewel een dergelijke constructie op zichzelf mogelijk is,...

Genieten van iets / iets genieten
Betekenen genieten van iets en iets genieten hetzelfde? Genieten van iets betekent in de standaardtaal in het hele taalgebied 'plezier aan iets beleven'. Iets genieten betekent in het hele taalgebie...

Haren / haar
Wat is correct: het meisje met de opgestoken haren of het meisje met het opgestoken haar? Zowel haar als haren is correct. Het enkelvoud haar wordt vaker dan haren gebruikt in de betekenis 'haardos'. ...

Ik heb je bericht gezien en een antwoord op je vraag (foute samentrekking)
Is Ik heb je bericht gezien en een antwoord op je vraag een goede zin? Nee, deze zin is niet correct. Juist is: Ik heb je bericht gezien en heb een antwoord op je vraag. De algemene regel voor sam...

In / op de polikliniek
Wat is juist: in de polikliniek of op de polikliniek? In de polikliniek en op de polikliniek zijn allebei mogelijk. Sommige gebouwen of ruimtes kunnen zowel met in als met op worden gecombineerd: in/o...

In / uit / van hout
Welk voorzetsel is correct in combinatie met een stof of materiaal, bijvoorbeeld een tafel in hout, een tafel van hout, een tafel uit hout? De drie voorzetsels zijn correct in combinatie met een stof...

Inwijkeling / immigrant
Is inwijkeling correct? Ja, inwijkeling is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is immigrant. Mensen die niet uit het buitenland afkomstig zijn, maar toch nieuw zijn in een ...

Kennen / kunnen
Is het Ik ken hem niet uitstaan of Ik kan hem niet uitstaan? De correcte zin is Ik kan hem niet uitstaan. Ik ken hem niet uitstaan komt in Nederland wel veel voor, maar behoort niet tot de standaard...

Klant / cliënt
Wat is correct: Veel banken bieden hun nieuwe klanten extra voordelen of Veel banken bieden hun nieuwe cliënten extra voordelen? Beide zinnen zijn juist. Klant en cliënt kunnen allebei gebruikt word...

Media schrijft / schrijven (de -)
Wat is juist: de media schrijft of de media schrijven? Correct is: de media schrijven. Media is het meervoud van het woord medium in de betekenis '(communicatie)middel'. Als media onderwerp is van...

Mee ondertekenen / meeondertekenen
Is mee ondertekenen correct in een zin als De partijen hebben mee het verdrag ondertekend? De partijen hebben mee het verdrag ondertekend is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalge...

Met beide voeten / benen op de grond (blijven) (staan)
Welke uitdrukking is juist: met beide benen op de grond staan of met beide voeten op de grond staan? Beide varianten zijn correct. In de naslagwerken wordt alleen de uitdrukking met beide benen o...

Milicien / dienstplichtige
Is het milicien of dienstplichtige? Beide woorden zijn correct. Milicien is standaardtaal in België, dienstplichtige is standaardtaal in het hele taalgebied. Iemand die zijn dienstplicht vervult, ...

Nood (hebben) aan / behoefte (hebben) aan
Is het gebruik van nood correct in de volgende zin: Deze maatregelen moeten de nood aan taalleraren helpen verminderen? Ja, het gebruik van nood in de betekenis 'behoefte' of 'tekort' is standaardta...

Nota's / notities
Is nota's een correct woord voor 'aantekeningen'? Het is onduidelijk of het gebruik van nota's in de betekenis 'aantekeningen' tot de standaardtaal in België gerekend kan worden. Standaardtaal in he...

Oma's fiets / oma's-fiets
Welke spelling is correct: oma’s fiets of oma’s-fiets? Beide schrijfwijzen zijn correct, maar ze hebben een verschillende betekenis. Het woord oma’s-fiets ('een ouderwets model d...

Onderschrijven / inschrijven, intekenen op
Is het een lening onderschrijven of op een lening intekenen? Op een lening intekenen (of inschrijven) is standaardtaal, een lening onderschrijven niet. Onderschrijven wordt in de standaardtaal all...

Onderwijskundige / onderwijsdeskundige
Wat is correct: onderwijskundige of onderwijsdeskundige? Beide woorden zijn correct, maar er bestaat een subtiel betekenisverschil. Een onderwijskundige heeft onderwijskunde gestudeerd; een onderwijsd...

Onverlet (laten)
Is onverlet correct? Onverlet is standaardtaal in het hele taalgebied als het 'ongehinderd, 'onbelemmerd' betekent. De uitdrukking dat laat onverlet dat … in de betekenis 'dat doet niets af aa...

PDF / pdf
Wat is de juiste afkorting van portable document format: PDF of pdf? Juist is pdf, met kleine letters. Pdf is een initiaalwoord: een afkorting die is gevormd met de eerste letters van de afzonderlijke...

Personificatie ('deze nota bespreekt')
Mag je de stijlfiguur personificatie (zoals in: Deze nota bespreekt...) gebruiken in zakelijke teksten? Ja, maar we adviseren wel terughoudend te zijn met het gebruik van personificaties. Soms va...

Plastisch(e) chirurg
Wat is correct: een plastische chirurg of een plastisch chirurg? Correct is: een plastisch chirurg, met een onverbogen bijvoeglijk naamwoord. In combinaties van een bijvoeglijk naamwoord en een zelfst...

Privésector / private sector / particuliere sector / bedrijfsleven
Is privésector juist in de volgende zin: Werken er meer mensen voor de overheid of in de privésector? Ja, privésector in de betekenis 'private/particuliere sector' behoort tot de standaardtaal. Het wo...

Risico van / op inbraak
Wat is correct: Er is geen risico op inbraak of Er is geen risico van inbraak? Beide zinnen zijn correct. Het voorzetsel op is het gebruikelijkst. Risico betekent 'gevaar, gevaarlijke kans' en wor...

Studierichting Toegepaste Taalwetenschap (hoofdletters?)
Schrijf je studierichting toegepaste taalwetenschap of studierichting Toegepaste Taalwetenschap? De officiële benamingen van studierichtingen en opleidingen worden met hoofdletters geschreven. Corre...

Tammekastanjeboom / tamme kastanjeboom
Wat is correct: een tammekastanjeboom of een tamme kastanjeboom? Beide schrijfwijzen zijn correct; een tamme kastanjeboom is het gewoonst. Bij de spelling tammekastanjeboom heeft tamme betrekking op k...

Ter plaatse trappelen / (een) pas op de plaats maken
Is ter plaatse trappelen correct? Ja, deze uitdrukking is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn vergelijkbare uitdrukkingen als geen schot zitten in en in het slop zitte...

Vanaf / per 1 augustus
Moet vanaf in de zin Vanaf 1 augustus 1996 gelden er in Nederland nieuwe spellingregels vervangen worden door van? Nee. Vanaf 1 augustus is correct. Ook mogelijk is: per 1 augustus, sinds 1 augustus (...

Veertig, vijftig (uitspraak)
Wordt de v in veertig en vijftig als een [v] of als een [f] uitgesproken? In de standaarduitspraak klinkt de v van veertig en vijftig als een [f]. In eenenveertig, tweeënvijftig enzovoort klinkt de v ...

Verdelen / distribueren; bezorgen
Is tijdschriften verdelen correct? Ja, een tijdschrift verdelen is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn naargelang van de context distribueren en bezorgen. Verdelen b...

Vervolmakingscursus / bijscholingscursus
Is vervolmakingscursus in de betekenis van 'bijscholingscursus' correct? Ja, vervolmakingscursus is standaardtaal in België. Vervolmaking is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'p...

Vierkante haakjes, gebruik van -
In welke gevallen kun je gebruikmaken van vierkante haakjes? Vierkante haakjes worden vooral gebruikt om toevoegingen binnen een geciteerde of vertaalde tekst te markeren. Er zijn ook andere toep...

Voorbijgestreefd / achterhaald
Is voorbijgestreefd in de betekenis van 'achterhaald' correct? Ja, als synoniem van achterhaald is voorbijgestreefd standaardtaal in België. In de betekenis 'overtroffen' is voorbijgestreefd standaa...

Voorstellen / voordragen (een persoon -)
Is voorstellen correct in Het bestuur stelde Cindy voor als voorzitter en Martin als secretaris? Ja, (iemand) voorstellen is in die context standaardtaal. Iemand voorstellen betekent in de standaa...

Vorming van voltooide tijden met hebben / zijn (algemeen)
1. Hulpwerkwoorden van tijd 2. Vervoeging met 'zijn' 3. Vervoeging met 'hebben' 4. Vervoeging zowel met 'hebben' als met 'zijn' 1. Hulpwerkwoorden van tijd Top De voltooide tijd wordt ge...

Werkwijze: welke varianten hebben standaardtaalkarakter? (algemeen)
Een aanzienlijk deel van de taalkwesties van Taaladvies.net behandelt taalverschillen tussen het Nederlands in België en het Nederlands in Nederland. Het betreft meestal zogenaamde 'Belgische kwesties...

Vijf lichtjaren / vijf lichtjaar
Is het vijf lichtjaren of vijf lichtjaar? Is het vijf lichtminuten of vijf lichtminuut? Zowel vijf lichtjaar als vijf lichtjaren is mogelijk. Bij lichtminuut is alleen het meervoud gebruikelijk: vijf ...

Inrichting van de Woordenlijst
Inrichting van de Woordenlijst Selectie van de trefwoorden en woordvormen De Woordenlijst van de Nederlandse Taal bevat een lijst van ruim 100.000 trefwoorden. Van die 100.000 trefwoorden zijn e...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Lachen met / om
Wat is correct: Ik moet altijd hartelijk lachen om die anekdote of Ik moet altijd hartelijk lachen met die anekdote? Lachen om is standaardtaal in het hele taalgebied en lachen met is standaardtaal ...

Dateren van / uit
Is het Die stoel dateert van de zeventiende eeuw of Die stoel dateert uit de zeventiende eeuw? In dit geval is in de standaardtaal zowel van als uit mogelijk. In sommige andere gevallen is alleen va...

Integendeel / daarentegen
Wat is het verschil tussen integendeel en daarentegen? Integendeel en daarentegen drukken beide een tegenstelling uit, maar ze hebben een verschillende functie. Integendeel wordt gebruikt om een bew...

Woorden die (niet) in de Woordenlijst of in een woordenboek staan (algemeen)
1. Inleiding 2. Zijn woorden die in de Woordenlijst of in een woordenboek staan correct?     2.1 Woorden in de Woordenlijst     2.2 Woorden in verklarende woordenboeken 3. Bestaan woorden die nie...

Aanzien worden als / aanzien worden voor / aangezien worden als / aangezien worden voor
Wat is correct: Hij werd per ongeluk aanzien als de dader, aanzien voor de dader, aangezien als de dader of aangezien voor de dader? Aangezien worden voor is standaardtaal in het hele taalgebied. Aa...

Aaneenschrijven van telwoorden (algemeen)
Hoofdtelwoorden Rangtelwoorden Breukgetallen Hoofdtelwoorden Top Hoofdtelwoorden worden zoveel mogelijk aaneengeschreven. Alleen na duizend en voor en na miljoen en miljard staat een spati...

Cumul
Is cumul met als betekenis 'cumulatie' correct? Nee, die verkorting van cumulatie komt regelmatig in België voor, maar het is er geen standaardtaal. In België wordt cumul regelmatig gebruikt in de b...

Haar / zijn / hun (de Verenigde Staten / VS en – bevolking)
Wat is het juiste verwijswoord in de volgende zin? Dit boek beschrijft de Verenigde Staten en zijn / haar / hun bevolking. Zowel hun als zijn is correct. Het meervoudige hun is het gebruikelijkst: Dit...

Op restaurant gaan / naar een restaurant gaan
Wat is de juiste combinatie: op restaurant gaan of naar een restaurant gaan? Beide zijn juist. Naar een restaurant gaan of uit eten gaan is standaardtaal in het hele taalgebied; op restaurant gaan i...

Alle vier leerlingen / alle vier de leerlingen
Wat is correct: Alle vier de leerlingen moesten nablijven of Alle vier leerlingen moesten nablijven? Beide vormen zijn correct. Bij grote getallen is het gewoon om geen lidwoord te gebruiken, dus bijv...

Bedding / baan
Hebben bussen, trams en treinen een eigen bedding of een eigen baan? Standaardtaal in het hele taalgebied is een eigen of een vrije baan van een bus, een tram of een trein. Eigen bedding is standaar...

Decennia lang / decennialang
Moet je decennia lang schrijven als twee woorden of als één woord (decennialang)? We schrijven decennialang als één woord. Samenstellingen die bestaan uit een zelfstandig naamwoord en een bijvoegl...

Geboortenaam / meisjesnaam / achternaam / naam
Hoe noem je de achternaam die iemand had voor de persoon trouwde of een geregistreerd partnerschap aanging en de naam van de partner overnam? Er zijn verschillende aanduidingen in omloop, bijvoorbee...

Houden aan
Is houden aan in de betekenis van 'prijs stellen op' correct? Nee, in die betekenis wordt houden aan weleens gebruikt in België, maar het is er geen standaardtaal. In de standaardtaal zijn onder mee...

Komma na een bijwoordelijke beknopte bijzin
Hoort er een komma te staan na een bijwoordelijke beknopte bijzin aan het begin van een samengestelde zin, zoals in Zonder een spier te vertrekken(,) legde hij de kaart op tafel? Er mag een komma staa...

Miniscuul / minuscuul, minitieus / minutieus
Wat is correct: een miniscuul of een minuscuul lettertype, en een minitieus of een minutieus onderzoek? De correcte vormen zijn minuscuul en minutieus. Het bijvoeglijk naamwoord minuscuul ('zeer...

Paranoia / paranoïde (- zijn)
Wat is correct: Ze zijn paranoia of Ze zijn paranoïde? Het correcte bijvoeglijk naamwoord is paranoïde: Ze zijn paranoïde. Wie overdreven achterdochtig is of aan waanideeën lijdt, wordt parano...

Pubertijd / puberteit
Is het pubertijd of puberteit? Puberteit is het gewone woord voor de 'levensperiode waarin pubers zich bevinden'; pubertijd kan daarnaast worden gebruikt voor 'jongelingsjaren'. Puberteit is afgeleid ...

Verkleden / omkleden
Wat is correct: Ik wil me nog even omkleden voor we vertrekken of Ik wil me nog even verkleden voor we vertrekken? Het is allebei juist. In de betekenis 'andere kleren aandoen' is zich omkleden gebrui...

Vijftigplusser / 50 plusser / 50-plusser / 50+'er
Wat is de correcte schrijfwijze: een vijftigplusser, een 50 plusser, een 50-plusser of een 50+'er? Correct zijn: een vijftigplusser, een 50-plusser en een 50+'er. Vijftigplusser is een samenstelle...

Werkonbekwaam / arbeidsonbekwaam / arbeidsongeschikt
Welk woord is correct: werkonbekwaam, arbeidsonbekwaam of arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt is standaardtaal in het hele taalgebied. Werkonbekwaam is standaardtaal in België. Ook arbeidsonbekwaam...

Barbarismen (anglicismen, gallicismen, germanismen) (algemeen)
1. Inleiding 2. Ontlening uit andere talen 3. Wat is een barbarisme? 4. Tijdgebonden en afhankelijk van de context 5. Omgang met barbarismen op Taaladvies.net 6. Voorbeelden 1. Inleiding Top ...

Meten: meette / mat
Wat is de verleden tijd van meten: meette of mat? Standaardtaal is mat. Meette wordt soms wel gebruikt, maar het is geen standaardtaal. Meten is een werkwoord met een sterke vervoeging; de hoofdti...

Tevergeefse / vergeefse
Wat is correct: een tevergeefse poging of een vergeefse poging? Correct is: een vergeefse poging. Het bijvoeglijk naamwoord tevergeefs kan niet direct voor een zelfstandig naamwoord staan, vergeefs we...