Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Modaliteiten / voorwaarden

Vraag

Is het woord modaliteiten correct in de volgende zin: Over de modaliteiten van het collectieve ontslag moet nog verder worden onderhandeld?

Antwoord

Modaliteiten in de betekenis 'bepalingen, voorwaarden' is alleen standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is bijvoorbeeld (uitvoerings)bepalingen, voorwaarden of regeling(en).

Toelichting

In België wordt het woord modaliteit (meestal in het meervoud: modaliteiten) geregeld gebruikt in de betekenis 'specifieke maatregel of voorwaarde volgens welke een plan, voorstel, besluit verder ingevuld en gerealiseerd wordt'.

(1a) De jeugdrechter bepaalt de modaliteiten voor het bezoekrecht. [standaardtaal in België]

(2a) Onlangs werd een wetsvoorstel goedgekeurd om van elektronisch toezicht een volwaardige straf te maken. De meerderheidspartijen legden samen de modaliteiten daarvoor vast. [standaardtaal in België]

(3a) Over de modaliteiten van zijn transfer naar voetbalclub Chelsea is nog geen akkoord bereikt. [standaardtaal in België]

Modaliteiten is een formeel woord. Synoniemen zijn bijvoorbeeld: voorwaarden, (uitvoerings)bepalingen of regeling(en). De genoemde alternatieven zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

(1b) De jeugdrechter bepaalt de voorwaarden voor het bezoekrecht.

(2b) Onlangs werd een wetsvoorstel goedgekeurd om van elektronisch toezicht een volwaardige straf te maken. De meerderheidspartijen legden samen de bepalingen daarvoor vast.

(3b) Over de voorwaarden van zijn transfer naar voetbalclub Chelsea is nog geen akkoord bereikt.

Zie ook

Objectief ('doelstelling')
Opportuniteit / kans / gelegenheid

Bronnen

VRT.Taalnet. Modaliteiten. Geraadpleegd op 20 januari 2014 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/modaliteiten.

Naslagwerken

 

modaliteiten

Grote Van Dale (2005)

3 (g.mv.) (prot. theol.) variant van een bep. geloofsrichting 4 (-en) beding bij een overeenkomst of een andere rechtshandeling 5 (-en) (alg. Belg.-N.) (meestal mv.) specifieke maatregel of voorwaarde volgens welke een plan, voorstel, besluit verder ingevuld en gerealiseerd wordt, syn.: uitvoeringsbepaling

Van Dale Hedendaags Nederlands (2008)

3 [~en] beding bij een rechtshandeling 4 theologische stroming in de Nederlandse Hervormde Kerk 5 (meestal mv, ~en) (in België) specifieke bepaling of voorwaarde volgens welke een plan, voorstel, besluit verder ingevuld en uitgevoerd wordt

Koenen (2006)

2 geestelijke schakering: de ~en in de Ned Herv Kerk; 3 mogelijkheid, alternatief: we kunnen kiezen tussen verschillende ~en

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 171

(minder gebr. naast:) (nadere) omstandigheden, regels, (uitvoerings)bepalingen, regeling, voorschriften, voorwaarden. – WEL: beding bij een overeenkomst (b.v. bij een rechtshandeling)

Correct Taalgebruik (2006), p. 160

Een modaliteit in juridische zin is 'een beding, een afspraak bij een overeenkomst of een andere rechtshandeling'.

-      De modaliteiten van een huurovereenkomst.

-      Het lokaal overleg kan besluiten meerdere modaliteiten aan de werknemers voor te leggen ter individuele keuze.

Het woord is in Nederland weinig gebruikelijk. Meestal gebruikt men woorden als regeling, de wijze waarop iets geregeld wordt, bepalingen, voorschriften of voorwaarden.

Stijlboek VRT (2003), p. 163

Vage, onduidelijke term. Gebruik: regelingen, bepalingen, voorschriften, voorwaarden, concrete uitwerking.

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

[bij modaliteit] (…) 2 BN voorwaarde, regeling: de jeugdrechter bepaalt de modaliteiten voor het bezoekrecht