Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Bladzijdetje / bladzijtje

Vraag

Wat is het verkleinwoord van bladzij(de): bladzijdetje of bladzijtje?

Antwoord

Beide verkleinwoorden zijn correct.

Toelichting

Sommige grondwoorden op een toonloze e hebben een vormvariant zonder (d)e. Het is bij zulke woorden niet altijd duidelijk wat het verkleinwoord is. Daarvoor zijn geen duidelijke regels te geven.

Soms is voor de beide vormvarianten alleen het verkleinwoord zonder (d)e (het korte verkleinwoord) mogelijk. Voor chocola/chocolade is bijvoorbeeld alleen het verkleinwoord chocolaatje mogelijk. Soms is voor de beide vormvarianten alleen het verkleinwoord met (d)e (het lange verkleinwoord) mogelijk. Voor gazel/gazelle is bijvoorbeeld alleen gazelletje mogelijk. In veel gevallen is zowel het verkleinwoord zonder (d)e als dat met (d)e mogelijk. Voor bladzij/bladzijde is zowel bladzijtje als bladzijdetje mogelijk.

In de volgende gevallen is alleen het korte verkleinwoord gebruikelijk.

Vormvariant met -(d)e

Vormvariant zonder -(d)e

Verkleinwoord

aanvrage

aanvraag

aanvraagje

alge

alg

algje

bedstede

bedstee

bedsteetje

beschermvrouwe

beschermvrouw

beschermvrouwtje

chocolade

chocola

chocolaatje

einde

eind

eindje

gebinte

gebint

gebintje

glosse

glos

glosje

grieve

grief

griefje

handelwijze

handelwijs

handelwijsje

insectenlarve

insectenlarf

insectenlarfje

keuze

keus

keusje

koude

kou

koutje

lade

la

laatje

leuze

leus

leusje

liane

liaan

liaantje

lymfe

lymf

lymfje

roede

roe

roetje

sjablone

sjabloon

sjabloontje

slede

slee

sleetje

trede

tree

treetje

urne

urn

urntje

variante

variant

variantje

vreugde

vreugd

vreugdje

wonde

wond

wondje

zygote

zygoot

zygootje

 

In de volgende gevallen is alleen het lange verkleinwoord gebruikelijk.

Vormvariant met -(d)e

Vormvariant zonder -(d)e

Verkleinwoord

apostille

apostil

apostilletje

crypte

crypt

cryptetje

ebbe

eb

ebbetje

gazelle

gazel

gazelletje

getijde

getij

getijdetje

gilde

gild

gildetje

jarretelle

jarretel

jarretelletje

mirte

mirt

mirtetje

principe

princiep

principetje

 

In de volgende gevallen is zowel het korte als het lange verkleinwoord mogelijk.

Vormvariant met -(d)e

Vormvariant zonder -(d)e

Verkleinwoorden

bladzijde

bladzij

bladzijdetje

bladzijtje

blessure

blessuur

blessuretje

blessuurtje

doorsnede

doorsnee

doorsnedetje

doorsneetje

enveloppe

envelop

enveloppetje

envelopje

giraffe

giraf

giraffetje

girafje

hegge

heg

heggetje

hegje

keizersnede

keizersnee

keizersnedetje

keizersneetje

krabbe

krab ('schaaldier')

krabbetje

krabje

kribbe

krib

kribbetje

kribje

kubbe

kub

kubbetje

kubje

kwabbe

kwab

kwabbetje

kwabje

molecule

molecuul

moleculetje

molecuultje

opgave

opgaaf

opgavetje

opgaafje

oplage

oplaag

oplagetje

oplaagje

regime

regiem

regimetje

regimepje

regiempje

ribbe

rib

ribbetje

ribje

rogge

rog

roggetje

rogje

sardine

sardien

sardinetje

sardientje

schabbe

schab

schabbetje

schabje

schede

schee

schedetje

scheetje

schubbe

schub

schubbetje

schubje

sinecure

sinecuur

sinecuretje

sinecuurtje

slabbe

slab

slabbetje

slabje

slegge

sleg

sleggetje

slegje

snede

snee

snedetje

sneetje

spade

spa

spadetje

spaatje

synagoge

synagoog

synagogetje

synagoogje

vacature

vacatuur

vacaturetje

vacatuurtje

wake

waak

waketje

waakje

wegge

weg ('brood, kluit')

weggetje

wegje

weide

wei

weidetje

weitje

wigge

wig

wiggetje

wigje

Zie ook

Verkleinwoorden (Leidraad 15)
Grondwoord van Franse herkomst (Leidraad 15.3)

Parachutetje / parachuutje

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Technische Handleiding (2009), p. 59-60; Woordenlijst (2015)