Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Site / terrein

Vraag

Is bedrijfssite correct in de volgende zin: Alle gebouwen op die verlaten bedrijfssite zullen worden afgebroken?

Antwoord

Ja, site (uitgesproken als [siet∂]) wordt in de standaardtaal in België gebruikt in de betekenis van 'terrein, domein'. Het komt voor in enkele samenstellingen, bijvoorbeeld bedrijfssite, museumsite, mijnsite. In de standaardtaal in het hele taalgebied zijn onder andere terrein, domein, locatie gebruikelijk.

Toelichting

Site heeft meerdere betekenissen en kan op twee manieren worden uitgesproken: als [siet∂] of als [sait]. Vaak is site het tweede lid van een samenstelling, zoals in museumsite.

In België wordt site (uitgesproken als [siet∂]) gebruikt in de betekenis 'terrein, locatie' of 'archeologische vindplaats'. Dat gebruik is standaardtaal in België.

(1a) Helemaal achteraan op de site van Brouwerij Haacht zal een nieuw gebouw komen. [standaardtaal in België]

(2a) Stéphane Beel heeft de nieuwe Leuvense museumsite in het stadscentrum ontworpen. [standaardtaal in België]

(3a) We hebben vorig weekend een bezoek gebracht aan een oude mijnsite in Wallonië. [standaardtaal in België]

(4a) In Mexico heb je veel goed bewaarde archeologische sites. [standaardtaal in België]

In Nederland zijn de bovengenoemde betekenissen van site ongebruikelijk. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn bijvoorbeeld: terrein, locatie, vindplaats.

(1b) Helemaal achteraan op het bedrijfsterrein van Brouwerij Haacht zal een nieuw gebouw komen.

(2b) Stéphane Beel heeft de nieuwe Leuvense museumlocatie in het stadscentrum ontworpen.

(3b) We hebben vorig weekend een bezoek gebracht aan een oud mijngebied in Wallonië.

(4b) In Mexico heb je veel goed bewaarde archeologische vindplaatsen.

Daarnaast wordt site (altijd uitgesproken als [sait]) in de standaardtaal in het hele taalgebied gebruikt als verkorte vorm van website.

(5) Op deze site vindt u heel wat interessante taaladviezen.

Omdat in België site twee betekenissen en twee uitspraken kan hebben, kan er zonder een duidelijke context weleens begripsverwarring ontstaan. Een bedrijfssite, bijvoorbeeld, kan in België zowel de website van een bedrijf als een bedrijfsterrein zijn.

(6) We willen u graag laten kennismaken met onze vernieuwde bedrijfssite

Zie ook

Bouwwerf / werf / bouwlocatie / bouwterrein / bouwplaats
Webstek / weblocatie / website

Bronnen

Hendrickx, R. Site. Geraadpleegd op 12 mei 2010 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/site.

Naslagwerken

 

site

Grote Van Dale (2005)

1site /sajt/ (de; -s) 1 vestigingsplaats, locatie 2 (internet) (als verkorting van) website (…) 3 archeologisch opgravingsterrein

2site /sit∂/ (de; -s of –n) (alg.Belg.N.) site1 (3)

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1site  /sajt/ [de ~, ~s] 1 website

2site /siet/ [de ~, ~s] & (Belg.) opgraving

Verschueren (1996)

v./m. (-s) [Fr.] 1. bewaarplaats, opslagplaats: een – van kernwapens 2. Z.N. archeologische vindplaats, opgravingsterrein.

Koenen (2006)

1site [sajt] v (m) –s 1 locatie, vestigingsplaats; nederzetting (…); 2 website

2site [siete] v (m) –s (Belg) (m.n. archeologische) vindplaats

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 247

[wordt afgekeurd] archeologische vindplaats, opgravingsterrein, -plaats; bedrijfsterrein, terrein, domein, gebied, plaats, plek. – wel: (Eng. uitspraak, kort voor:) web-.

Stijlboek VRT (2003), p. 214

[siet∂] Bruikbaar Belgisch Nederlands voor: archeologische vindplaats, opgravingsterrein, opgravingsplaats. Niet gebruiken voor: terrein, domein, gebied, plaats, plek.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

(de, -s) /siete/

·         archeologische vindplaats, opgravingsterrein (…)

·         bedrijfsterrein

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

[sait] (< Eng) de (m) [-s] 1 comput onderdeel van internet waar bepaalde informatie beschikbaar wordt gesteld of bepaalde diensten worden geleverd (…) 2 archeol plaats van een opgraving

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

[sait] (< Eng) de (m) [-s] 1 comput onderdeel van internet vanwaar bepaalde informatie beschikbaar wordt gesteld of bepaalde diensten worden geleverd (…) 2 BN, archeol [uitspraak: sit∂] plaats van een opgraving